Medlemsinfo

Årsmøte-2019-Sjøbadet1

Årsmøte for 2019 Sjøbadet Småbåthavn SA

Klubbhuset Sjøbadet

Sakliste:

1: Konstituering

–     Godkjenning av innkalling

–     Valg av ordstyrer og referent

–     Valg av to til å underskrive protokoll

2: Godkjenning av sakliste

3: Årsberetning for 2019

4: Regnskap for 2019 med revisors beretning

5: Regnskap for klubbhus spesifisert

6: Innkomne forslag.

6.1 Styrehonorar, forslag fra styret om gratis båtplass på lik linje med havnesjef

6.2 Brev fra RS (Redningsselskapet) ønsker større garderobeplass, ca 40 m2.  Styret ber årsmøte om fullmakt til planlegge og kostnadsberegne et eventuelt tilbygg.  Hvis styrets forslag blir godtatt av RS sentralt vil styret kalle in til ekstraordinært årsmøte for godkjenning.

7: Budsjett for 2020.

8: Fastsetting av leie og andelsinnskudd.  Forslag er uendret i 2020.

9: Valg:  Disse er på valg

-Leder for 1 år   Johan A Bye

-Nestleder for 2 år:  Kenneth Halsan

-Styremedlem for 2 år:  Jan Almestad

-Valgkomite for 1 år:  Jan Johansen

Tore Kolstad

Sverre Berg

Etter årsmøte serveres pizza og drikke.

Styret.